Обяснителни диаграми за електронни магазини

1. Търговец извършва продажби чрез онлайн платформа

1.1 Онлайн платформата не притежава характеристиките на СУПТО

Вариант 1: Е-търговецът не използва СУПТО.

Търговецът извършва дейността си от обект, в който няма СУПТО. Продажбите чрез тази платформа се отчитат с издаване на ФБ от ЕКАФП в обекта /ако видът плащане изисква издаване на ФБ/.

Обяснителни диаграми за електронни магазини

Вариант 2: Е-търговецът използва СУПТО

Допуска се търговецът да импортира в СУПТО получаваните заявки за продажби, направени в онлайн-платформата. Прилагат се правилата за импорт в СУПТО от други източници, които не са СУПТО.

Обяснителни диаграми за електронни магазини

Допустимо е търговецът да въвежда ръчно в СУПТО получените от онлайн-платформата данни за продажби, например ако за тях се получават известия по имейл.

1.2. Онлайн платформата притежава характеристиките на СУПТО

Вариант 1: Е-търговецът използва софтуера на онлайн-платформата за управление на продажбите си.

Онлайн платформата трябва да отговори на всички изисквания за СУПТО съгласно Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г.

Обяснителни диаграми за електронни магазини

Вариант 2: Е-търговецът не използва софтуера на онлайн-платформата за управление на продажбите. Управлението на продажбите се извършва чрез друг софтуер – СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на наредбата.

Изисквания:

 1. Всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез онлайн-платформата, се импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО и се обработват в него. В случай, че онлайн-платформата не предоставя възможност за автоматизиран интерфейс със СУПТО, се допуска импорт от файлове.
 2. Е-търговецът е длъжен да предостави, при поискване от ОП, пълен достъп до профила си в онлайн-платформата.
 3. При импорта СУПТО осигурява зареждане в базата данни на всички заявки/поръчки от онлайн-платформата в пълен обем и с непроменено съдържание.
 4. В момента на импорт СУПТО генерира УНП на всяка заявка/поръчка.
 5. За всички импортирани заявки/поръчки се съхранява следната структурирана информация:
 6. - Дата и време на импорт в СУПТО; - Източник на импорта – наименование на онлайн-платформата, име/псевдоним/идентификатор на търговеца в платформата; - Уникален номер на заявката/поръчката, присвоен в онлайн-платформата; - Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка (съгласно т. 2);
 7. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в онлайн-платформата и генерираните за тях УНП.
Обяснителни диаграми за електронни магазини

2. Търговец извършва продажби в интернет чрез софтуер за електронен магазин

2.1. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, производителят/разпространителят на който е декларирал съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

Софтуерът на електронния магазин отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба Н-18/2006 г.

Обяснителни диаграми за електронни магазини

2.2. Софтуерът на електронния магазин е модул от СУПТО

Производителят/разпространителят на СУПТО, включващ и модул „Е-магазин“, е декларирал съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

Обяснителни диаграми за електронни магазини

2.3. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ характеристики на СУПТО, за който не е декларирано съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. (напр., open-source платформа за електронен магазин). Софтуерът се използва от търговеца за управление на неговите продажби.

За да отговори на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., софтуерът трябва да бъде надграден с допълнителна функционалност – чрез промяна (преработка) на source-кода на софтуера и/или чрез разработено за целта разширение (plug-in).

Обяснителни диаграми за електронни магазини

Декларация за съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. по реда на чл. 52б се подава:

 • Или от лицето, извършило промяна (преработка) на source-кода на софтуера на електронния магазин;
 • Или от електронния търговец, който използва софтуера, надграден с plug-in. За целта електронният търговец трябва да се увери, че функционалността на софтуера на електронния магазин, разширена със съответния plug-in, отговаря на изискванията съгласно Приложение №29 на Наредба Н-18/2006 г.

2.4. Търговецът използва за електронния си магазин софтуер, притежаващ характеристики на СУПТО, но управлява продажбите чрез друг СУПТО, за който е декларирано съответствие с изискванията на наредбата.

Изисквания:

 1. Всички заявки за продажби (поръчки), направени чрез електронния магазин, се импортират чрез автоматизиран интерфейс в използвания СУПТО и се обработват в него.
 2. Е-търговецът е длъжен да предостави, при поискване от ОП, пълен достъп до административната част на електронния магазин.
 3. При импорта СУПТО осигурява зареждане в базата данни на всички заявки от електронния магазин в пълен обем и с непроменено съдържание.
 4. В момента на импорт СУПТО генерира УНП на всяка поръчка.
 5. За всички импортирани поръчки се съхранява следната структурирана информация:
 6. - Дата и време на импорт в СУПТО; - Източник на импорта – (напр. наименование на е-магазина, домейн, др.); - Уникален номер на поръчката, присвоен в електронния магазин; - Пълни данни за всяка импортирана поръчка (съгласно т. 3).
 7. За всички импортирани поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в софтуера на електронния магазин и генерираните за тях УНП.
Обяснителни диаграми за електронни магазини

Този сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Прочетете още