СУПТО: Какво представлява софтуер за управление на продажбите в търговски обект и имате ли нужда от него?

СУПТО: Какво представлява софтуер за управление на продажбите в търговски обект и имате ли нужда от него?

Дефиницията на това какво е посочена в §1, т. 84 от ДР на ЗДДС .Тя гласи, че „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18 „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Въвеждането на изискването за софтуер за управление на продажбите създаде много неясноти сред бизнеса. За много от мениджърите и собствениците не е ясно дали имат нужда от подобен специализиран софтуер или не. За да подпомогнете преценката си за това, дали е необходимо да имате специализиран софтуер за управление на продажбите (СУПТО), можете да разгледате следните примери, посочени от НАП:

Пример 1:

В търговски обект се използва софтуер, чрез който се регистрират всички продажби, извършвани в този обект. В софтуера се въвежда, автоматизирано се обработва и се съхранява в база данни информация за всяка продажба – количество, вид и продажна цена на стоките/услугите и се отразява тяхното предоставяне/заплащане. В обекта не се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, например плащанията за извършваните продажби се получават само по банков път.

В посочения пример използваният в обекта софтуер не е софтуер за управление на продажбите (СУПТО), съответно той не следва да отговаря на изискванията на наредбата.

Пример 2:

В хипотезата на Пример 1, но с разликата, че за част от плащанията за продаваните стоки/услуги е налице задължение за издаване на фискален бон, например извършват се плащания в брой или с банкова карта.

В този случай софтуерът е СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба № Н-18/2006 г.

Пример 3:

В търговски обект за продажба на стоки (магазин, склад на едро, аптека) чрез софтуер се въвежда информация за вида и количеството на продаваните стоки. От поддържани от софтуера номенклатури се извлича информация за продажните цени на стоките и се формира обща стойност на продажбите. Приключването на продажбата се отразява в софтуера, като се въвеждат начинът на плащане и/или предоставянето на стоката.

В посочения пример софтуерът представлява СУПТО, независимо от наличието на различни възможности за плащане (отложено, частично, смесено – в брой и по банков път и др.) и за предоставяне на стоките (изцяло в момента на плащане, в допълнително уговорен срок и др.).

Пример 4:

Дружество използва софтуер за фактуриране в обект, в който има въведено в експлоатация фискално устройство и се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. се изисква издаване на фискален бон. Чрез софтуера се въвежда информация, необходима за издаването на фактура: посредством менюта се избират контрагент, видове стоки, цени и др. Софтуерът формира обща стойност и отпечатва фактурата на печатащо устройство. В базата данни на софтуера се съхранява информация за издадените фактури, вкл. вид, количество, продажна цена на фактурираните стоки/услуги.

Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба № Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

Пример 5:

Задължено лице извършва продажби на стоки чрез електронен магазин. За всяка направена поръчка от клиенти на електронния магазин в базата данни се съхранява информация за вида, наименованието, единичната цена, количеството и общата стойност на поръчаните стоки. Отразява се статусът на всяка поръчка от заявяването ѝ до предоставянето на стоките на клиента.

Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба № Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

Ако все още не е ясно дали сте задължени да имате Софтуер за управление на продажбите в търговски обект по Наредба № Н-18, можете да се свържете с нашия екип.

Този сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Прочетете още